องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 2,538 ครั้ง


องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ดังนี้
1) ตำแหน่งผู้ช่วยครู สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดโรงเรียนรัชตวิทยาคม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. ในสาขาวิชาเอก/ทาง ดังนี้
1. ภาษาอังกฤษ
2. การสอนภาษาอังกฤษ
3. วรรณคดีอังกฤษ
4. ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร
5. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
6. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
7. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
8. ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
9. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
11. ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
12. อังกฤษธุรกิจ
13. การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
14. การสอนวิชาภาษาปัจจุบันต่างประเทศ (อังกฤษ)
15. วิธีสอนภาษาอังกฤษ
16. ภาษาอังกฤษชั้นสูง
17. การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
18. การสอนภาษาต่างประเทศ
19. โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
20. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาหนึ่งตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1 - 19
2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน
อัตราค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2) ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษาสถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษาสถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง เศรษฐศาสตร์รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษาสถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ การประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท (ปริญญาตรี)
อัตราค่าตอบแทน 17,500 บาท (ปริญญาโท)
อัตราค่าตอบแทน 21,000 บาท (ปริญญาเอก)

3) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา
- สังกัดฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง จำนวน 2 อัตรา
- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา ก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ สถาปัตยกรรม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้าง สถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทาง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง เทคนิคสถาปัตยกรรม โยธา สำรวจ ก่อสร้างสถาปัตยกรรม ช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท วุฒิปวช.
อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท วุฒิปวท.
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท วุฒิปวส.

4) ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายสำรวจและออกแบบ กองช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้างช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือ ทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท วุฒิปวช.
อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท วุฒิปวท.
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท วุฒิปวส.

5) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
- สังกัดฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง กองช่าง จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ (เงินอุดหนุน) กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการ รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ. , ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจาก ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท วุฒิปวช.
อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท วุฒิปวท.
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท วุฒิปวส.

6) ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล จำนวน 1 อัตรา
- สังกัดฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา กองสาธารณสุข
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรทางการสาธารณสุข โภชนาการ ซึ่งมีหลักสูตรการกำหนดเวลาศึกษาต่อจาก ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณวุฒิเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางการสาธารณสุข โภชนาการ หรือไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท วุฒิปวช.
อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท วุฒิปวท.
อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท วุฒิปวส.

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้
7. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
สังกัดฝ่ายเครื่องจักรกล กองช่าง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นพนักงานจ้างตามประกาศนี้ ให้ติดต่อขอรับใบสมัคร ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15-24 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) และปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือโควิด 19 โดยการสวมหน้ากากอนามัย และเข้ารับบริการคัดกรองอุณหภูมิ ที่จุดคัดกรองขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่กำหนดไว้ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทรศัพท์ 0 3260 2017 ต่อ 110 หรือสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.prachuap.go.th “หัวข้อ ประชาสัมพันธ์บริหารงานบุคคล อบจ. ประจวบคีรีขันธ์/เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประกาศรับสมัคร