ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครจ้างเหมา ปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์และงานปฏิบัติการภายใน

สร้างเมื่อ: 04/08/2022 อ่าน: 2,037 ครั้ง


ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี รับสมัครจ้างเหมา ปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์และงานปฏิบัติการภายใน ตั้งแต่วันที่ 8-18 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุตรธานี เรื่อง รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติงานนำจ่ายไปรษณีย์และงานปฏิบัติการภายใน
อัตราค่าจ้างวันละ 350.- บาท

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 มีสัญชาติไทย
1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงปิดรับสมัคร)
1.3 ต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทาง ราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการหรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ารับ ราชการทหารกองประจำการแล้วและไม่ต้องเป็นทหาร หรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหารมาแสดง
1.4 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า
1.5 มีสุขภาพร่างกาย จิตใจสมบูรณ์แข็งแรงและมีความประพฤติเรียบร้อยสามารถดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1.6 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.7 ไม่เป็นกรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
1.8 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้ใช้ความสามารถ หรือจิต พื้นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคดังต่อไปนี้
1.8.1 โรคเรื้อน
1.8.2 วัณโรคในระยะอันตราย
1.8.3 โรคเท้าข้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
1.8.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง
1.9 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ พักงาน หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ออกจาก งานไว้ก่อน หรือต้องหาคดีอาญาอันมิใช่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
1.10 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.11 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.12 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยหรือทุจริต ต่อหน้าที่จากหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

โดยสามารถขอรับใบสมัครและยื่นพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ แผนกธุรการ ชั้น 3 ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 8 - 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 042-222304 ต่อ 108, 091-7718023
ทั้งนี้ ผู้ที่นำเอกสารปลอมมายืนเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจพบภายหลัง จะถือว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติ โดยที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดอุดรธานีจะเลิกจ้างทันที และจะพิจารณาดำเนินคดี ทางอาญาตามความเหมาะสมต่อไป

ประกาศรับสมัคร