โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 03/08/2022 อ่าน: 3,983 ครั้ง


โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-19 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
1. ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เน้นทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
2.ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ชีวฟิสิกส์ และได้รับใบนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขา รังสีเทคนิค หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
3.ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง วิทยาศาสตร์การแพทย์ รังสีเทคนิค ฟิสิกส์การแพทย์ ชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขา การแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทยหรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

พนักงานจ้างทั่วไป
4. คนงานทั่วไป  (พนักงานขับรถยนต์) จำนวน 2 อัตรา
ได้รับค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ มีความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามที่จ้างได้ และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ งานธุรการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ เลขที่ 18 ถนนวิชยานนท์ ตำบล ช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 - 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ หมายเลข โทรศัพท์ 053 - 233214 ต่อ 128 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร