วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

สร้างเมื่อ: 03/08/2022 อ่าน: 3,047 ครั้ง


วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตั้งแต่วันที่ 4-10 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 7,670 บาท ไม่รวมค่าตอบแทนอื่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครสอบ
3.1 มีสัญชาติไทย
3.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3.3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.4 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
3.5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
3.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
3.7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
3.8 มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งงาน
3.9 มีสุขภาพแข็งแรง

วันและสถานที่รับสมัคร
รับสมัครวันที่ 4 - 10 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 15.30 น. (วันเวลาราชการ) ณ งานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี

ประกาศรับสมัคร