แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน (งานบริการ)

สร้างเมื่อ: 03/08/2022 อ่าน: 2,840 ครั้ง


แขวงทางหลวงยะลา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน (งานบริการ) ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศแขวงทางหลวงยะลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (งานบริการ)

ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 461.18 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก
2.1 รักงานด้านบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี
2.2 เข้าใจหลักการของงานบริการ
2.3 สามารถรับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง
2.4 มีความอดทน และควบคุมอารมณ์ได้ดี ใจเย็น และรู้จักกาลเทศะ
2.5 มีสัญชาติไทย
2.6 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
 2.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้พ้นโทษมาแล้ว เกินห้าปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ต้อง กำหนดให้บุคคลนั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่า ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่น่ารังเกียจของ สังคม ตามแบบที่เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานสารบรรณ แขวงทางหลวงยะลา 541 ถนนสิโรรส ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทรศัพท์ 0-7321-2053 ตั้งแต่วันที่ 2-9 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
หมายเหตุ : ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร