เทศบาลตำบลอุบล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 3,921 ครั้ง


เทศบาลตำบลอุบล รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) สังกัดกองการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ หรือทางอื่นที่ กจ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้
2. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าว จะต้องสามารถ พิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึง ลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยวิธีการปฏิบัติ
3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ ครุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน (ถ้ามี)
อัตราค่าตอบแทน 11,400 บาท/เดือน ถึง 13,285 บาท/เดือน

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ถูกต้องตามกฎหมาย
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีคุณวุฒิการศึกษา ขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3)
2. มีความรู้ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่
ค่าตอบแทนเดือนละ 9,000 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท

วันเวลาและสถานที่รับสมัครฯ ผู้สมัครคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับ สมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ในระหว่าง วันที่ 24 มิถุนายน 2565 - 5 กรกฎาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ที่งานการ เจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลอุบล ถนนสุขาพัฒนา อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หรือโทรศัพท์ 0- 4542 - 9437

ประกาศรับสมัคร