คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา

สร้างเมื่อ: 23/06/2022 อ่าน: 1,415 ครั้ง


คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 มิถุนายน 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา 1 อัตรา
ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไปครบถ้วนตามข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย ศิลปากร ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559
2.2 ผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขา เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ชีววิทยา จุลชีววิทยา และฟิสิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์
2.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ในการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมMicrosoft Office และ โปรแกรมประชุมออนไลน์
2.4 มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารและประสานงานและมีใจรักในการบริการ
2.5 หากมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรการหรือการวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
2.6 มีอายุไม่เกิน 35 ปี (ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

จัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ  ***โหลดใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th **
จ่าหน้าซอง ดังนี้
หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000 วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน

ประกาศรับสมัคร