สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

สร้างเมื่อ: 22/06/2022 อ่าน: 3,177 ครั้ง


สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ตั้งแต่วันที่ 1-27 กรกฎาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 ปฏิบัติราชการประจำที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ต้องมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่าทางการบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
2. เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทางการบัญชี หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประเภทวิชาพาณิชยการ หรือบริหารธุรกิจ
3. เป็นผู้ที่เคยเป็นพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้ได้ รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีสำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า หรือไม่น้อยกว่า 2 ปีสำหรับผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อนุปริญญาหรือเทียบเท่า โดยได้รับค่าจ้างไม่น้อยกว่าขั้นต่ำของพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน
1 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.00 บาท
2 วุฒิการศึกษาอนุปริญญา (หลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจาก วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500.00 บาท
3 วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,840.00 บาท ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงินค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ที่ได้รับ การจ้างหรือบรรจุใหม่เมื่อปฏิบัติงานพ้นหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรกเป็นต้นไป ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 4 จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 5,000.00 บาท เมื่อได้ปฏิบัติ ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงิน แผ่นดิน พ.ศ. 2565 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

การรับสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเองที่สำนักตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเลขที่ 418 หมู่ 5 ถนนสุราษฎร์-นาสาร ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 27 กรกฎาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสุภัตรา บุญหรอ และนางอุษา ภิญโญ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี หมายเลขโทรศัพท์ 077-278-926,077-278-929 ทั้งนี้ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด

ประกาศรับสมัคร