โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 2,583 ครั้ง


โรงพยาบาลสกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้างวันละ 641 บาท ปฏิบัติงาน ที่งานรังสีวินิจฉัย กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสกลนคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง/เพศชาย(เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 22 ขึ้นไป
3. ได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ห

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 392 บาท ปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลสกลนคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง/เพศชาย(เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.
43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป(แบบ สด.8)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
3. เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
4. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชระเบียน หรือเวชสถิติ

3. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 325 บาท ปฏิบัติงานที่ กลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลสกลนคร
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง/เพศชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
2. อายุ 20 - 40 ปี บริบูรณ์)
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า
4. มีความรู้เรื่องความปลอดภัยและวิธีการผลิตอาหาร มีความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหาร
5. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบ มีความอดทน ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 - 13.00 น. หยุดพักกลางวัน)

ประกาศรับสมัคร