สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 963 ครั้ง


สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 11-31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานสถาบันสายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลังและพัสดุ สำนักงานสถาบัน

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองคลัง และพัสดุ สำนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วุฒิปริญญาตรี เลขอัตรา 100511 เงินเดือน 19,500.- บาท

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร/คุณสมบัติของผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถาบัน
1.1 มีคุณสมบัติตามความในข้อ 18 ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลของพนักงานสถาบัน พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 (แนบท้ายประกาศ)
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
1.3 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานโปรแกรมพื้นฐาน (Microsoft Office) การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นข้อมูลทางเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ในหน้าที่
2. ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ

การรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันสามารถสมัครผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ได้ที่ “http://personnel.nida.ac.th” เลือกหัวข้อ “สมัครงานสายสนับสนุนวิชาการ” เลือกหัวข้อ “สมัครออนไลน์ที่นี่” ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครสอบแข่งขันต้องชำระเงิน ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น. เท่านั้น ติดต่อสอบถามได้ที่ E-mail : Jobanida.ac.th uša Line: @810zqvao

ประกาศรับสมัคร