โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 2,123 ครั้ง


โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

1 พยาบาลวิชาชีพ อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับ 19,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 นักวิชาการสาธารณสุข อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต ทางรังสีเทคนิค

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ท้ายประกาศการรับสมัครและกรอก ข้อความในใบสมัครด้วยลายมือของตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมแนบหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วน ยื่นด้วย ตนเองได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 5 โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.) หรือส่งใบสมัครทางไปรษณีย์แบบด่วนพิเศษ (แบบ EMS) ถึงงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 11/1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยจะถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับเอกสารเป็นสำคัญ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร