(ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 2,272 ครั้ง


(ครั้งที่ 2) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 6 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 59,680 บาท/เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลแม่สอด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนเหมาจ่าย 41,500 บาท/เดือน
สถานที่ปฏิบัติงาน
1. โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จำนวน 2 อัตรา
2. โรงพยาบาลพบพระ จำนวน 1 อัตรา
3. โรงพยาบาลสามเงา (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลบ้านตาก) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 11.30 น. และภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.00 น.) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดตาก ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5551 8100 ต่อ 202, 207
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอความร่วมมือ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจกรอกรายละเอียดในใบสมัครตามแบบฟอร์ม ที่แนบท้ายประกาศนี้ และเตรียมเอกสารหลักฐานมาให้พร้อม ก่อนการยื่นในสมัครตามวัน เวลาที่กำหนด

ประกาศรับสมัคร