มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/05/2022 อ่าน: 2,422 ครั้ง


มณฑลทหารบกที่ 24 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 23 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 24เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุนเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1.1 นายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก)
1.1.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (รับสมัครจากพนักงานราชการ สังกัด กองทัพบก) จำนวน 1 อัตรา
1.2 พลทหารประจำการ (อัตรา พลอาสาสมัคร)
1.2.1 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24 จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่บิดาและหรือมารดามิได้มีสัญชาติไทยโดยการ เกิดหรือสัญชาติอื่นก็ได้
2.1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข และมีความประพฤติดี
2.1.3 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและกฎหมาย บ้านเมือง
2.1.4 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.1.5 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะกระทำความผิด หรือมีมลทินมัวหมอง ซึ่งขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง
2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้น ความผิดฐานประมาท หรือลหุโทษ
2.1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ และไม่เคยต้องโทษใน คดียาเสพติดทุกประเภท หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกประเภท
2.1.8 ไม่รับสมัครผู้มีประวัติคดีอาญา สำหรับผู้ที่มีประวัติคดีอาญาและไม่ได้แจ้งต่อ คณะกรรมการรับสมัครตามความเป็นจริง เมื่อสอบได้และตรวจพบในภายหลัง จะระงับการบรรจุ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
3.1 ตำแหน่ง พลขับรถ แหล่งรวมรถ สำนักงานขนส่ง มณฑลทหารบกที่ 24 (ข้อ 1.1.1)
3.1.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1
3.1.2 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.1.3 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3.1.4 อายุ 22 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 35 ปี นับตามปีพุทธศักราช โดยจะต้องเป็นพนักงาน ราชการ (ชาย) ที่ปฏิบัติงานในกองทัพบก ไม่น้อยกว่า 4 ปี
3.1.5 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
3.1.6 มีความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น
3.1.3 มีใบอนุญาตขับรถยนต์ ที่ออกโดยกรมการขนส่งทางบก

3.2 ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 24
3.2.1 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 หรือ เป็นบุคคลพลเรือนชาย ซึ่งมีร่างกาย สมบูรณ์ดี และผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการโดยมีผลการตรวจเลือกระบุว่า เป็นบุคคล จำพวกที่ 1
3.2.2 อายุ 18 ปีบริบูรณ์ ไม่เกิน 30 ปี นับตามปีพุทธศักราช
3.2.3 ความสูง 160 เซนติเมตร ขึ้นไป
3.2.4 สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
3.2.5 มีความรู้เรื่องทฤษฎีดนตรี และสามารถเล่นดนตรีได้

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ที่ กองบัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 24 อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ในวันและเวลาราชการ (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร