สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 6,237 ครั้ง


สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา รับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ปฏิบัติงานที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

1. คุณสมบัติทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
1.1 เพศชาย/หญิง
1.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
1.3 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
1.4 ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
1.5 มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
1.6 มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ของประเทศไทย
1.7 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.8 มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
1.9 มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
1.10 ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสียบกพร่องในศีลธรรมอันดี และไม่เป็นผู้ได้กระทำการใด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าไม่น่าไว้วางใจในความซื่อสัตย์สุจริต
1.11 ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.12 ไม่เป็นบุคคลผู้ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้ล้มละลาย
1.13 ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
1.14 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือน หรือเป็น โรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1.15 ต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนมอบหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
1.16 ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2. จำนวนที่ต้องการรับสมัคร จำนวน 2 อัตรา
3. การจ่ายเงินค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดการรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา ถนนสงขลา-นาทวี อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 หมายเลขโทรศัพท์ 074-252501 E-mail : si4 ops@moc.go.th  ระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร