สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 3,309 ครั้ง


สถาบันประสาทวิทยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-31 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสถาบันประสาทวิทยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. นักจัดการงานทั่วไป อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. เพศชาย
3. มีประสบการณ์ในการขับรถยนต์/รถบรรทุก ไม่น้อยกว่า 3 ปี (เฉพาะเพศชาย)
 4. มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถบรรทุกประเภท ท.2 (เฉพาะเพศชาย)
5. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. นักวิชาการเงินและบัญชี อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งาน

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ปวส. เดือนละ 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา ดังกล่าว
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. พนักงานประกอบอาหาร อัตราว่าง 2 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

5. พนักงานประจำตึก อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3 หรือ ม.6)
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ (ม.3 หรือ ม.6)
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ผู้ช่วยพยาบาล อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ

8. พนักงานขับรถยนต์ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
2. เพศชาย
3. มีประสบการณ์ในการขับขี่รถยนต์ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล/มีใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถทุกประเภท ท.2

9. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1.มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลาย

10. เจ้าพนักงานธุรการ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

11. เจ้าพนักงานพัสดุ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,500 บาท  
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)หรือวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

12. พนักงานบริการ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลฯ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 สถาบันประสาทวิทยา เลขที่ 312 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 8.30 น. - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

ประกาศรับสมัคร