สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 2,364 ครั้ง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
(1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางประชาสัมพันธ์ วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ สารสนเทศ โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ อักษรศาสตร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
(2) มีความรู้และทักษะในการเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
(3) สามารถอ่านข่าวประกาศและเป็นพิธีกรได้
(4) มีความคิดสร้างสรรค์สามารถออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ได้
(5) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือ โปรแกรมกราฟิกอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
(6) เป็นผู้มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
(1) ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครได้ ณ สถานที่รับสมัครด้วยตนเอง
(2) ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ที่ห้องประชุมเฟือยงาม (สถานที่รับสมัคร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม (อาคารเปื่อยงาม ชั้น 2) ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2565 ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร