โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,249 ครั้ง


โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : วันละ 540 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
6. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เข้าเวรผลัดกลางคืนได้)
8. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

2. ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : วันละ 520 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย/เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) เพศชาย ต้องผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร
3. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทางเวชระเบียน)
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
6. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ (เข้าเวรผลัดกลางคืนได้)
8. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

3. ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : วันละ 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศชาย อายุระหว่าง 22 - 35 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร) ต้องผ่านการคัดเลือก การเกณฑ์ทหาร
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี/ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
6. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
8. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด

4. ตำแหน่ง พนักงานบริการ(ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน : วันละ 300 บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีสัญชาติไทย
2. เพศหญิง อายุระหว่าง 22 - 45 ปี (นับถึงวันสุดท้ายของการรับสมัคร)
3. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
5. มีจิตใจรักในงานบริการ มีความเสียสละ อดทน
6. มีภูมิลำเนาในอำเภอจตุรพักตรพิมาน
7. ยินยอมให้ตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
8. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
9. ไม่เป็นบุคคลที่ติดสิ่งเสพติดและของมีนเมาทุกชนิด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 0-4356-1073 ต่อ 402 ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร