โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 3,115 ครั้ง


โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 8 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานโภชนศาสตร์
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ล้างจาน) จำนวน 5 อัตรา
กลุ่มงานโภชนศาสตร์
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
จำนวน 5 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 12,350.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงคร

4 ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล
จำนวน 2 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิชา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อ จากมัธยมศึกษาตอนต้นสามัญ หรือ
3. ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลวิชา ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ

5 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
จำนวน 7 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

6 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
จำนวน 3 อัตรา กลุ่มการพยาบาล
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

7 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานเภสัชกรรมการผลิต)
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8 ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา
จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานเภสัชกรรม (งานคลังเวชภัณฑ์)
อัตราค่าจ้าง 7,260 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

***อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น***

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกชั้น 2 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 19-27 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร