กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 1,169 ครั้ง


กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่บัดนี้ถึง 22 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

รับสมัครจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
โดยปฏิบัติงานกลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม
อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติ :
1. จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร
3. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ในระดับดีมาก

หลักฐาน :
1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) ติดใบสมัคร จำนวน 1 รูป
2. สำเนาใบปริญญาบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

ส่งใบสมัครและเอกสารแนบ ได้ที่ : recruitdip0401@gmail.com
กำหนดวันรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบและสัมภาษณ์ : วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ทาง http://www.dip.go.th > ประกาศ กสอ. กำหนดวันทดสอบและสัมภาษณ์ : วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. ณ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชั้น 1 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://www.dip.go.th > ประกาศ กสอ. ติดต่อ : 0 2430 6865 ต่อ 1025

ประกาศรับสมัคร | ใบสมัคร