โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 2,471 ครั้ง


โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 11-17 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้างที่ได้รับ เดือนละ 9,400 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของ ส่วนราชการท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพาณิชยาการ บริหารธุรกิจ
3. การรับสมัคร

วัน เวลา และวิธีการสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. ถึงวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น. ผู้สมัครสามารถจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ทุกวัน โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยมีวิธีการรับสมัคร 2 วิธี ดังนี้
1. กรณีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ตามเอกสารแนบหรือ QR CODE ที่ปรากฏ ท้ายประกาศฉบับนี้ ด้วยลายมือตัวบรรจง และต้องจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2.1 และ 3.3.1 ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrd.trangskin@gmail.com ภายในวันและเวลาที่ปิดรับสมัคร (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.)
ทั้งนี้ จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครรับทราบ ภายหลังจากหนึ่งวัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
2. กรณีจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐาน ผ่านไปรษณีย์
ให้ผู้สมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน ตามเอกสารแนบหรือ QR CODE ที่ปรากฏ ท้ายประกาศฉบับนี้ ด้วยลายมือตัวบรรจง และต้องจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2.2 และ 3.3.2 ระบุผู้รับ “งานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง 184 ม.4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000” โดยต้องจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ตามข้อ 3.2.2 และ 3.3.2 ไปยังงาน ทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง ภายในวันและเวลาที่ปิดรับสมัคร (วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.30 น.)
ทั้งนี้ จะแจ้งผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานให้ผู้สมัครรับทราบ ภายหลังจากหนึ่งวัน นับตั้งแต่ได้รับเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์

ประกาศรับสมัคร