โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 2,387 ครั้ง


โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ด้วยโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสง

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
- กลุ่มงาน กลุ่มงานพยาบาล
- อัตราที่รับ จำนวน 3 อัตรา
- ค่าจ้าง เดือนละ 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีอายุระหว่าง 22 - 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2 เพศ หญิง / ชาย
3 ได้รับวุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้น 1 หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้น 1
4 มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
5. ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ

2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
- กลุ่มงาน งานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช กลุ่มงานพยาบาล
- อัตราที่รับ จำนวน 2 อัตรา
- ค่าจ้าง เดือนละ 8,985 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2 เพศ หญิง / ชาย
3 ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉินซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย
4. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่

3 ตำแหน่งพนักงานเปล
- กลุ่มงาน กลุ่มงานพยาบาล
- อัตราที่รับ จำนวน 1 อัตรา
- ค่าจ้าง เดือนละ 6,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 มีอายุระหว่าง 20 - 30 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
2 เพศ ชาย
3 ได้รับวุฒิ ม.6 ปวช. หรือเทียบเท่า
4 มีพฤติกรรมบริการที่ดี มีความอดทน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
5.ไม่เป็นผู้ติดสารเสพติด และไม่มีโรคประจำตัวตามข้อห้ามของทางราชการ 4.การรับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก

วันเวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก/สอบคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ทั้ง 3 ตำแหน่ง ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ ตั้งแต่ วันที่ 2 - 24 พฤษภาคม 2565 ในวัน และ เวลา ราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7439-9023 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร