สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 12/05/2022 อ่าน: 3,506 ครั้ง


สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 23-27 พฤษภาคม 2565

รายละอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565 (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. ชื่อตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี
อัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

2. ชื่อตำแหน่ง พนักงานธุรการ
อัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
(2) ตำแหน่งพนักงานธุรการ เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่สมัครสอบ
(2) มีความรู้ทางด้านประมวลรัษฎากร
(3) มีทักษะและความชำนาญในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ เช่น Microsoft Office : MS-Word, MS-Excel, Ms-Power Point หรือ Internet เป็นต้น
(4) มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ อย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(5) มีคุณธรรม จริยธรรม
(6) มีจิตสำนึกบริการ
(7) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(8) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงาน และ การทำงานเป็นทีม
(9) มีความกระตือรือร้น
(10) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(11) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ และสามารถ ทำงานนอกเวลาได้

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30น. ถึง 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 3 สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง เลขที่ 19 ถนนทางเสด็จ ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000

ประกาศรับสมัคร