สำนักงาน พมจ.ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 11/05/2022 อ่าน: 963 ครั้ง


สำนักงาน พมจ.ตาก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตาก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นิติกร

ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท

2 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการเลือกสรร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่รับสมัคร
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.1.5 ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
2.1.6 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟันฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
2.1.7 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.10 ไม่เป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ กำหนดไว้ในการสรรหา หรือการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ต้องเป็นไป เพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับการดำเนินงาน
หมายเหตุ สำหรับผู้ที่ผ่านการเลือกสรรและได้รับการเรียกเข้ารับการจัดจ้าง ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่น ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น และจะต้องไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553
สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรร เพื่อจ้างเป็นพนักงานกองทุน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณี ที่สมัครสอบแล้วได้บวชเป็นพระภิกษุก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังอยู่ในสมณเพศอยู่ในวันสอบ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เลขที่ 910 หมู่ 9 ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ฝ่ายบริหารทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2565 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (8.30 น. - 16.30 น.) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข 055-511452 ต่อ 101

ประกาศรับสมัคร