โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 11/05/2022 อ่าน: 1,234 ครั้ง


โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 13 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ปกครองหอพัก

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ปกครองหอพัก ประจำโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก จำนวน 2 อัตรา

เงินเดือน 13,470 บาท
ระยะเวลาการจ้าง วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 - 30 กันยายน 2565 2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นบุคคลธรรมดาเพศชาย มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
2. มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคร้ายแรง (พิจารณาจากใบรับรองแพทย์)
3. มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (พิจารณาจากการสัมภาษณ์)
4. ไม่เป็นผู้มีรายได้จากการเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ๆ
5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ
7. ไม่เป็นผู้ถูกคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาก ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ เพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล เรือน หรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออก เพราะกระทำผิดวินัยตามมาตรฐานทั่วไปหรือหลักเกณฑ์และ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ หรือกฎหมายอื่น
9. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
10. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทาง อาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
11. ต้องปฏิบัติงานและปฏิบัติตนภายใต้นโยบาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่ผู้ว่าจ้าง กำหนด
หมายเหตุ
ผู้ผ่านการเลือกสรรในวันทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ในทุกสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสมกับ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. มีความรู้ ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้งานโปรแกรมสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ ชุดโปรแกรมสำนักงาน หรือโปรแกรม Microsoft เช่น Excel Word และPowerPoint ในด้านการ ทำงานเอกสารและงานหอพักได้
3. มีความรู้เรื่องการดูแลนักเรียนในโรงเรียนประจำ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.pccpl.ac.th หรือ ขอและยื่นใบ สมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก (งานบุคคล) ตั้งแต่วันที่ 5 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร