ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 10/05/2022 อ่าน: 4,946 ครั้ง


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ด้วยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านงานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

1 คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย หรือเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20 ปีขึ้นไป
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ
(8) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น
(9) หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว
(10) ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2554

2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
(2) ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา
(3) มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคต้องห้าม
(4) สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี (โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power point และการใช้ Internet)
(5) สามารถขับรถยนต์ได้

สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ต้องมายื่นเอกสารพร้อมสมัครด้วยตนเอง โดยปฏิบัติตามมาตรการด้าน สาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ เลขที่ 401 หมู่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-114062 ระหว่างวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ถึง วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30น.) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565 โดยจะติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ อาคารสำนักงานศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เชียงใหม่ ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และเว็บไซด์ cmi-rsc.ricethailand.go.th/

ประกาศรับสมัคร