สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

สร้างเมื่อ: 04/05/2022 อ่าน: 4,222 ครั้ง


สพป.ขอนแก่น เขต 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

1.1 ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 8 อัตรา ดังนี้
1) โรงเรียนบ้านทับบา
2) โรงเรียนบ้านดงเค็ง
3) โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง
4) โรงเรียนบ้านบะแหบหญ้าคา
5) โรงเรียนบ้านหนองแดงโนนโพธิ์ประชาสรรค์
6) โรงเรียนฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์
7) โรงเรียนบ้านละหานนา
8) โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา
อัตราค่าจ้าง 9,000 บาท / เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือ เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้
(2) สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกหรือเทียบเท่าขึ้นไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ(เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร