โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา

สร้างเมื่อ: 20/04/2022 อ่าน: 3,598 ครั้ง


โรงพยาบาลบ้านฝาง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 10 ตำแหน่ง 24 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2565

รายละเอียด
ประกาศ โรงพยาบาลบ้านฝาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน/รายคาบ)
เจส

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร 10 ตำแหน่ง ( 24 อัตรา) ดังนี้

1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 800.- บาท (แปดร้อยบาทถ้วน)/ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ มีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ

1.2 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) )/ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์และได้รับ ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์
 
1.3 ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 700.- บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษเริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ทาง รังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.4 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างวันละ 470.- บาท (สี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมงเงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระยะเวลาการจ้าง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชา บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 
1.5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 430.- บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 9,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือ หลายสาขาวิชาดังกล่าวในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

1.6 ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 430.- บาท (สี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน)/ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 9,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้า กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้

1.7 ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 3 อัตรา
กลุ่มการพยาบาล(เพศหญิง)
อัตราจ้างวันละ 330.- บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดวุฒิ
- อายุไม่เกิน 40 ปี
หน่วยจ่ายกลาง (เพศชาย)
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 330.- บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดวุฒิ
-เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 40 ปี
-ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดและไม่ติดการพนัน
กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม (เพศชาย)
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดวุฒิ
- เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 45 ปี
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดและไม่ติดการพนัน

1.8 ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน ปลายสายสามัญ หรือมีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
- เพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดและไม่ติดการพนัน
- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

1.9 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
อัตราจ้างวันละ 350.- บาท (สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอน ตอนปลายสายสามัญ หรือมีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
-เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
-สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

1.10 ตำแหน่ง พนักงานสนาม จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราจ้างวันละ 330.- บาท (สามร้อยสามสิบบาทถ้วน) /ผลัด 8 ชั่วโมง+เงินเพิ่มพิเศษ เริ่มต้นที่ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- ไม่จำกัดวุฒิ
- ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
- ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ไม่ใช้สารเสพติดและไม่ติดการพนัน

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบ้านฝาง อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร