คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 18/04/2022 อ่าน: 4,569 ครั้ง


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 960 /2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เลขประจำตำแหน่ง 6046 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน เดือนละ 18,000 บาท สังกัดคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2558
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา (จะต้องสำเร็จการศึกษา ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565)
1.5 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office)
1.6 มีความรู้ความสามารถตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ในการให้บริการนักศึกษา ให้คำปรึกษากับนักศึกษาและมีจิตบริการ
1.7 มีความรู้ความสามารถเหมาะแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่เป็นอย่าดี
1.8 หากมีประสบการณ์และมีความรู้ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุโปรดยื่นเอกสารประกอบ
1.9 มีสมรรถนะด้านดิจิทัลทางด้านการสืบค้นและการใช้งานการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน
1.10 ผู้สมัครจะต้องส่งสำเนาเอกสารตาม ข้อ 1.4 และ 1.8 มาเพื่อประกอบการพิจารณา คุณสมบัติฯ โดยจัดส่งมายัง Mail : Kribut@ku.ac.th(ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) เบอร์โทร 063-9967629 (ภายในวันและเวลาราชการ)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ http://hr.kku.ac.th เมนูสมัครงาน ออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสามารถใช้บริการ ณ กองทรัพยากรบุคคล (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ตั้งแต่ วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร