สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/04/2022 อ่าน: 3,099 ครั้ง


สวนสัตว์ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 14 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 13 อัตรา

1 ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ อัตราค่าจ้างวันละ 339 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีความสามารถในการ ใช้งานคอมพิวเตอร์

1.2 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานบริหารงาน ทั่วไป ฝ่ายอำนวยการ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติหน้าที่คนขับรถ) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.3 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานการเงิน ฝ่ายอำนวยการ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา บัญชี พาณิชยกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ

1.4. ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ
หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.5 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติหน้าที่ บริหารงานทั่วไป ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ ตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.6 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 339 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา เกษตรกรรม หรือในสาขาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.7 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 4 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

1.8 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน พัฒนากายภาพ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 339 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างโยธา หรือในสาขาที่เหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.9 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน พัฒนากายภาพ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

2.10 ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติ เฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

* ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-2019) มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 088 - 557 - 4059 หรือ 086 - 455 - 6341

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ และลูกจ้างชั่วคราวรายวันโครงการต่าง ๆ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายวันแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ปฏิบัติงาน แผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ฝ่ายการศึกษา อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วนศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ นิเทศศาสตร์ และมีความรู้ ความสามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ได้ที่งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ สวนสัตว์ขอนแก่น ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง โทรศัพท์ 088 – 557 - 4059 หรือ 086 - 455 - 6341

ประกาศรับสมัคร