สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 05/04/2022 อ่าน: 3,213 ครั้ง


สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ตั้ง 282 หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 ตำแหน่ง
ค่าตอบแทน 18,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-22 เมษายน 2565 ผู้ประสงค์จะสมัครดำเนินการดาวน์โหลด ใบสมัครทางเว็บไซต์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ www.necam.go.th โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วดำเนินการส่งเอกสารดังต่อไปนี้
1. ใบสมัคร
2.เอกสารและหลักฐานการสมัคร (ตามข้อ 3.2)
3.บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบ
การส่งเอกสาร สามารถส่งได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
1.ส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารไปยัง กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพจิตเด็ก และวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ 282 หมู่ที่ 15 ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โดยหน่วยงานจะพิจารณาใบสมัครจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน 2565
2.ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : hrnecam36@gmail.com

ประกาศรับสมัคร