กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 2,636 ครั้ง


กรมวิชาการเกษตร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชไร่) ตำแหน่งว่างครั้งแรก 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 21,000 - 23,100 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา หรือทางการปรับปรุงพันธุ์พืช

2. ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านปฐพี) ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดปัจจัย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เพื่อกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 หรือที่ ก.พ. จะกำหนด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางปฐพีวิทยา หรือทางปฐพีศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ในเว็บไซต์ https://doa.thaijobjob.com (เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร)

ประกาศรับสมัคร