โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 2,819 ครั้ง


โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตสาธารณสุข) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตรบันฑิต ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
อัตราค่าจ้าง 15,960 บาท

2. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
2. มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน หรือ
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน
 
3. ตำแหน่งพนักงานบริการ (ความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 50 ปี 1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขาที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะปฏิบัติงาน
4. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าจ้าง 7,590 บาท/เดือน

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารสิรินคร ชั้น 6 กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเทพรัตน์นครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 12- 18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (ช่วงเช้า 08.00 - 12.00 น. ช่วงบ่าย 13.00-16.00 น.)

ประกาศรับสมัคร