สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 1,059 ครั้ง


สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดตราด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการ ต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ สาขาพาณิชยการ สาขาการเลขานุการ สาขาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการบัญชี สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น 2 ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0 3952 2863 ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. ในวัน เวลา ราชการ

ประกาศรับสมัคร