คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 1,003 ครั้ง


คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน (รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาโดยได้ใบระเบียนการศึกษา (Transcript) ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจ และ มหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณา สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ”
2.2 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
2.3 มีความรู้ความสามารถด้านงานพัสดุจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
2.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
2.5 มีความรู้และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ

สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ตามขั้นตอน ดังนี้
3.1 พิมพ์ใบสมัครงานจากเว็บไซต์ https://bit.ly/3yAfxvn
3.2 ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครงาน จำนวน 500 บาท ได้ที่เลขบัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ 8912-00001-3 สาขามหาวิทยาลัยพะเยา แนบสลิปการโอนเงินมาพร้อมใบสมัคร (คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี)
3.3 ส่งใบสมัครงาน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานการสมัคร ณ คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยตนเองในเวลาราชการเท่านั้น ทั้งนี้ การสมัครงาน จะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครดำเนินการครบทุกขั้นตอน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-5446-6666 ตอ 4706 (คณะทันตแพทยศาสตร์)

ประกาศรับสมัคร