ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 1,662 ครั้ง


ศูนย์บริการสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์บริการสู่ชุมชน (ฉบับที่ 1/2565) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สังกัดศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 16,360

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจ ของส่วนงาน
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร 1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office)
และ Internet เป็นอย่างดี
1.5 วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี การเงิน
1.6 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครครั้งนี้
1.7 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
1.8 สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
1.9 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1.10 หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบพิมพ์ของศูนย์บริการสู่ชุมชน ที่งานบริหาร ศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. (สมัครได้ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร