วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/01/2022 อ่าน: 2,077 ครั้ง


วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

1. พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) 3 อัตรา
2. พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) 1 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือนจำนวน 18,000 บาท

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 102 ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล/ภาษาศาสตร์/ภาษาอังกฤษธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) (ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือได้รับใบอนุญาตปฏิบัติการสอนหรือหนังสือรับรอง สิทธิโดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่รับสมัครเท่านั้น)
2.2.2 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 310 ภาษาจีน (ภาษาจีน/การสอนภาษาจีน/จีนศึกษา/การสอน ภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา/การแปลล่ามภาษาจีน/การแปลและการล่ามภาษาจีน/ภาษาจีนธุรกิจ/ภาษาจีนกลาง/ ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร/ภาษาจีนเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ)
2.2.3 พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในรหัสกลุ่มวิชา 508 คอมพิวเตอร์กราฟิก (คอมพิวเตอร์อาร์ต/คอมพิวเตอร์กราฟฟิก/ เวชนิทัศน์/เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษาดิจิทัลอาร์ต ออกแบบดิจิทัลอาร์ต)/นฤมิตศิลป์/วิทยาการ คอมพิวเตอร์ประยุกต์และมัลติมีเดีย/ดิจิตอลมีเดีย)
2.2.4 พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ที่ ก.พ. รับรองแล้วในทุกสาขาวิชา
2.2.5 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือหนังสือรับรองสิทธิ โดยต้องได้รับอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครเท่านั้น (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 102)
2.2.6 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันในวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ เว้นแต่ ผู้สมัคร สอบแข่งขันที่มีคุณวุฒิในประเภทวิชา หรือกลุ่มวิชา หรือทางหรือสาขาวิชาเอกที่ขาดแคลนมีความจำเป็นต่อการ จัดการเรียนการสอนเป็นพิเศษตามที่ส่วนราชการกำหนด ทั้งนี้จะต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้ เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนก่อนวันได้รับการจัดทำ สัญญาจ้าง (เฉพาะตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) ภาษาจีน รหัสวิชา 310 และคอมพิวเตอร์กราฟิก รหัสวิชา 508) 3. การรับสมัคร

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2565 (ในวันราชการ) ภาคเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร