ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 1,841 ครั้ง


ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานจ้างเหมา (3 เดือน) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่หน่วยพัฒนาคุณภาพ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 20,250.- บาท

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งประกาศ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การบริหารงานบุคคล และการบริหารการเงิน ศูนย์บริการเทคนิค การแพทย์คลินิก พ.ศ.2563
1.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
1.3 ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
1.4 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อกำหนด และข้อบังคับต่าง ๆ ของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี
1.5 มีความรับผิดชอบ มานะอดทน ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ซื่อสัตย์และตรงต่อเวลา
1.6 มีความละเอียดรอบคอบเอาใจใส่ ตรวจตราความถูกต้องของงาน เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ
1.7 สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ และสามารถทำงานหลายอย่างพร้อมกันให้สำเร็จตาม กำหนดเวลาได้
1.8 มีความสามารถในการติดต่อ สื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูล และสามารถทำงานที่มีการประสานงาน ร่วมกับคนอื่นได้ดี
1.9 มีความสามารถในการติดตามงานจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการประสานงาน เจรจาต่อรอง มุ่งผลสัมฤทธิ์ และทำงานเป็นทีม
1.10 สามารถเห็นการเชื่อมโยงเอกสารของการทำระบบ เอกสารของระบบ ทำให้เห็นภาพรวมขององค์กร
1.11 มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ
1.12 มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมสถิติแบบสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี
1.13 มีความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
1.14 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย เขียนถ่ายทอดและสรุปใจความเป็นภาษาไทยได้ดีมาก
1.15 มีความคิดเชิงระบบ และความคิดเชิงวิเคราะห์
1.16 เปิดใจ ใฝ่รู้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะ เทคนิคการแพทย์ หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://cmu.to/8xev5 โดยผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 2 อาคาร 1 คณะเทคนิคการแพทย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 (ในวันและเวลาเปิดทำการของศูนย์บริการฯ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00 น. ปิดพักเที่ยง) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-953097 ต่อ 108 (คุณดุชมณีกรฯ)

ประกาศรับสมัคร