เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 3,253 ครั้ง


เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-25 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
กองช่าง พนักงานจ้างทั่วไป
(1) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
2. ไม่จำกัดคุณวุฒิ
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,000.- บาท
 
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่าง ก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางเทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างสำรวจ ช่างก่อสร้าง ก่อสร้าง ช่างโยธา หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทน11,400.- 13,285 บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
(3) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติและชนิดเครื่องจักรกล ขนาดเบาและมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,400.- บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พนักงานจ้างทั่วไป
(4) ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดคุณวุฒิ
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,000.- บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
(5) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี โดยจะต้องมีหนังสือ รับรองจากนายจ้าง หรือหน่วยงานหรือส่วนราชการ ซึ่งจะระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติและชนิดเครื่องจักรกล ขนาดเบาและมีทักษะในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี
2. มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป
ค่าตอบแทน เดือนละ 11,400.- บาท

กองการศึกษา พนักงานจ้างตามภารกิจ
(6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป ต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป จะต้องมี การศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้ เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทนตาม 11,400.- 13,285 บาท

กองการเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้างทั่วไป
(7) ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี
2. ไม่จำกัดคุณวุฒิ
ค่าตอบแทน เดือนละ 10,000.- บาท

พนักงานจ้างตามภารกิจ
(8) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากร บุคคลหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางการปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรการ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการ ปกครอง การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรการ บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ การบริหาร ทรัพยากรบุคคล หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท
 
(9) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
2 ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชา ที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
3 ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางหรือสาขาวิชาการ วางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง
ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000.- บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อม หลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 17 - 25 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครมีสิทธิสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2186-5991 หรือทางเว็บไซต์ www.parknumsamutprakarn.go.th

ประกาศรับสมัคร