เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/01/2022 อ่าน: 3,655 ครั้ง


เทศบาลตำบลวิชิต รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 34 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลวิชิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ
1 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ทักษะ)  5 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย

2 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง (ทักษะ) 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้

3 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400.- 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

4 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400.- 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรม ทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทาง ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

5 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400.- 13,285 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
- ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (ทักษะ) 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 15,000.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย

7 ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,400.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยต้องมีหนังสือรับรองจาก หน่วยงานหรือส่วนราชการออกให้ และมีใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมายไม่ต่ำกว่า 5 ปี

พนักงานจ้างทั่วไป
1 ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2 ตำแหน่งพนักงานวิทยุสื่อสาร 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3 ตำแหน่งคนงานทั่วไป 5 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 8 อัตรา
ค่าตอบแทน 10,000.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์เทศบาลตำบลวิชิต (www.phuket-vichit.go.th) หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่อาคารตะเภาน้อย (หลังสำนักงาน เทศบาลตำบลวิชิต) สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 18 - 26 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร