สำนักงานคลังเขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง

สร้างเมื่อ: 12/01/2022 อ่าน: 2,839 ครั้ง


สำนักงานคลังเขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การคลัง ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565

รายละเอียด
ประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สำนักงานคลังเขต 2 และสำนักงานคลังจังหวัดในเขตพื้นที่) (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ชื่อตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การคลัง (ปวช.) 1 อัตรา (สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว)
อัตราเงินเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพ 2,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา ตามคุณวุฒิ ที่ ก.พ. รับรอง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคลังเขต 2 www.cgd.go.th/zone2 หัวข้อ “รับสมัครพนักงานราชการ” และส่งใบสมัครถึงสำนักงานคลังเขต 2 ได้ตั้งแต่วันที่ 24-28 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หรือ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครตามข้อ 3.1 และหลักฐานตามข้อ 3.2 ถึงสำนักงานคลังเขต 2 ทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้ที่ zone2@cgd.go.th โดยให้สแกนเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครเป็นไฟล์สกุล PDF ภายในวันปิดรับสมัครก่อนเวลา 16.30 น. กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัครสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3851 4913 ต่อ 306

ประกาศรับสมัคร