สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

สร้างเมื่อ: 25/11/2021 อ่าน: 1,009 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ตั้งแต่วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นจ้างเหมาบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี และไม่เกิน 46 ปี
(3) วุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(7) ไม่เป็นผู้เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะการกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ
(9) ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบยื่นใบสมัครได้ที่ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี หมายเลขโทรศัพท์ 045 344 585 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ในวันและ เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 - 16.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

ประกาศรับสมัคร