กศน.อำเภอแม่ออน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สร้างเมื่อ: 24/11/2021 อ่าน: 2,219 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรี


กศน.อำเภอแม่ออน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัด ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอแม่ออน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 11,680.- บาท/เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคมผู้เสนอราคา
(1) มีสัญชาติไทย
(2) วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับ เดียวกันในสาขาวิชา
(3) อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และมีสมรรถนะในการปฏิบัติงานได้
(4) มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office : Word ExcePower point และ Internet ได้เป็นอย่างดี
(5) มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารงานราชการ
(6) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
(8) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ
(9) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลยรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
(10) ไม่เสพสิ่งเสพติด ของมึนเมาหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตหรือประสาท
(11) มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี สุภาพ เรียบร้อย และไม่เป็น โรคติดต่อชนิดร้ายแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน มีบุคลิกภาพ และ มนุษยสัมพันธ์ดี แต่งกายสุภาพ สะอาด เรียบร้อย
(12) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำ ความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(13) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน อื่นของรัฐ

ขอรับเอกสารใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ กศน. อำเภอแม่ออน ตั้งแต่วันที่ 13-15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร