โรงเรียนสวีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 13/10/2021 อ่าน: 2,322 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีโรงเรียนสวีวิทยา รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-21 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสวีวิทยา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- สาขาวิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา
- สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์ หรือสาขาวิชาเอกเกษตรกรรม จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ในวิชาเอกตามกำหนดในข้อ 1 หรือปริญญาตรี สาขาอื่นที่สามารถเทียบเคียงกับสาขาที่รับสมัคร ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กำหนด หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิที่ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา หรือมีหนังสือรับรอง ประสบการณ์สอนในวิชาเอกที่สมัครไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา
2.3 เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2556 หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือ รับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
2.4 ไม่ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หรือแพทย์ประจำตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล
2.5 ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช
 
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.sai.acth หรือขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียน โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 18 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันที่ 21 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น

ประกาศรับสมัคร