กรมพลศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

สร้างเมื่อ: 12/10/2021 อ่าน: 779 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีกรมพลศึกษา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ ตำแหน่งนิติกร

ตำแหน่งนิติกร เงินเดือน 15,000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

กรมพลศึกษาจะรับสมัครทางไปรษณีย์ โดยให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวได้ที่เว็บไซต์ของ กรมพลศึกษา www.doe.go.th หัวข้อ “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว” โดยผู้สมัครกรอก รายละเอียดลงในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ และลงลายมือชื่อด้วยตนเอง
กำหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564 โดยผู้สมัครพิมพ์ใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซองถึง กลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพลศึกษา 154 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ให้วงเล็บมุมซองจดหมายว่า “สมัครงานลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร” ไปรษณีย์ต้องประทับตรารับจดหมายภายในวันที่ปิดรับสมัคร คือ วันที่ 29 ตุลาคม 2564 และใบสมัคร จะต้องส่งถึงกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ในเวลาราชการ (เวลา 16.30 น.) หากเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณา ทั้งนี้ รวมถึงใบสมัครที่ไปรษณีย์ลงรับหรือ
ส่งถึงกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม ก่อนวันรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกัน
การสมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร
การให้เลขประจำตัวผู้สมัคร จะเรียงเลขประจำตัวผู้สมัครตามวันเวลาที่ใบสมัคร ส่งทางไปรษณีย์ถึงกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการกรม

ประกาศรับสมัคร