คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 1,120 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีคณะศึกษาศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ตุลาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
1.1 อัตราเงินเดือนวุฒิปริญญาตรี 12,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดือนละ 2,500 บาท

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและคุณสมบัติทั่วไป
2.1 วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ดังนี้
- ทางด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2.2 ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 9 ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานเงินรายได้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2554 ดังนี้
(ก) คุณสมบัติทั่วไป
1. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(ข) ลักษณะต้องห้าม
1. เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง
2. เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือเป็นโรคที่คณะกรรมการพนักงานเงินรายได้กำหนด
3. เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตาม ระเบียบฉบับนี้ หรือกฎหมายอื่น
4. เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
5. เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6. เป็นบุคคลล้มละลาย
7. เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
8. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
9. เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามระเบียบ หรือกฎหมายอื่น
10. เป็นผู้กระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐ 3. รายละเอียดการรับสมัครและรายละเอียดการสอบ

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564 - 12 ตุลาคม 2564 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกให้สมัครทางอินเทอร์เน็ต ที่ระบบสมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ https://resume.psu.ac.th และ website http://eduit.pn.psu.ac.th/index.php (หัวข้อข่าวรับสมัครงาน) และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดในเว็บไซต์โทรศัพท์073-331-301 โทรสาร 073-348-322

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร