คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

สร้างเมื่อ: 14/09/2021 อ่าน: 4,340 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,453 บาท
ปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการ ทางการแพทย์หริภุญไชย จำนวน 2 อัตรา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
- เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตาม ข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553
- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ บัญชี รัฐประศาสนศาสตร์ รัฐศาสตร์ และการจัดการทั่วไป
- อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 - หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทางทหารมาแล้ว
- ไม่เคยถูกเลิกจ้าง เพราะมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือให้ถูกออกจากงาน เนื่องจากถูกลงโทษทางวินัย จากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน
- จะต้องไม่เกี่ยวข้องกับสารเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ขาย พร้อมทั้งยินยอมเข้ารับการ ตรวจสารเสพติด และตรวจสุขภาพตามที่คณะฯ กำหนด
- หากได้รับการคัดเลือก ต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน และ/หรือหลักฐานการตรวจเลือด ภูมิคุ้มกัน ตามรายการที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด หากไม่สามารถแสดงหลักฐานหรือหลักฐานที่แสดงไม่เป็น ไปตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ถือว่าไม่ได้รับภูมิคุ้มกัน ต้องเข้ารับภูมิคุ้มกันตามที่คณะกำหนดก่อนจึงจะได้รับ การบรรจุเข้าปฏิบัติงาน
- หากทางคณะแพทยศาสตร์ตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้สมัครสอบขาดคุณสมบัติตามประกาศรับ สมัคร คณะแพทยศาสตร์มีสิทธิเลิกจ้างได้ทันที
- หากได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องไปปฏิบัติงานที่ศูนย์บริการทางการแพทย์หริภุญไชย จ.ลำพูน

2. สมรรถนะที่ต้องการ
- มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้านแผน งบประมาณ และการสรุปข้อมูลอย่างเป็นระบบ
- มีความรู้ความสามารถในการรวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนงานบริหารสำนักงานใน ด้านต่างๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสามารถทำงานที่ต้องมีการประสานร่วมกับคนอื่นได้ดี - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถเรียนรู้งานใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนได้ - มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ

ให้สมัครได้ที่ระบบรับสมัครงาน Online ของงานบริหารงานบุคคล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(Jobmed Cmu) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 กันยายน 2564 โดยสามารถ Scan QR code ได้ที่ท้ายประกาศ

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร