องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ

สร้างเมื่อ: 13/09/2021 อ่าน: 3,137 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคาม | งานราชการสกลนคร | งานราชการลำปาง-ลำพูน | งานราชการชลบุรีองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 กันยายน 2564

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวันในงบประมาณ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม สำนักส่งเสริมความรู้และ กิจการพฤกษศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กำหนดการจ้างตามปีงบประมาณ (2565) อัตราค่าจ้างวันละ 336 บาท

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันยื่นใบสมัคร และไม่เกินหกสิบ ปีบริบูรณ์ (กรณีเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร)
2. มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง หรือสำเร็จการศึกษาในระดับ ประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป
3. มีใจมุ่งมั่น กระตือรือร้น และเป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงานและประชาชน ผู้รับบริการ มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นผู้ที่มีความเต็มใจให้บริการ เป็นผู้ที่มีไมตรีจิต
4. สามารถปฏิบัติงานให้แก่องค์การฯ ได้เต็มเวลา
5. เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
6. ไม่เสพสารเสพติดให้โทษใดๆ และไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึง ที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
7. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมือง รวมทั้งไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน แพทย์ประจำ ตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
8. ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิต ฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
9. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่ หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การของรัฐ

ผู้สนใจขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ที่ส่วนทรัพยากรมนุษย์ สำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร 053 – 841011 ในวัน และเวลาทำการ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564

ประกาศรับสมัคร