โรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

สร้างเมื่อ: 21/07/2021 อ่าน: 1,748 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนและแม่บ้านทำความสะอาด

1.1 ตำแหน่งครูผู้สอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,000 บาท (แปดพันบาทถ้วน)

1.1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป
3) เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 หรือมีหนังสือรับรองที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
5) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
6) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถหรือ จิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
7) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรค การเมือง
8) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา
9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
10) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสำนักงาน เช่น Microsoft Word, excel , power point และการใช้ระบบ Internet
11) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.2 ตำแหน่งครูผู้สอน ครูชาวต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนต่อคน
1.2.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก
1) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า
2) เพศชายหรือเพศหญิง อายุระหว่าง 25 - 50 ปี
3) เป็นเจ้าของภาษา (Native Speakers ได้แก่ English , America , Canada , Australia, New Zealand)
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษ จำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทาง อาญา
6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
7) มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานสำนักงาน เช่น Microsoft Word , excel , power point และการใช้ระบบ Internet
8) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.3 ตำแหน่งแม่บ้านทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 6,000 บาท (หกพันบาทถ้วน)
1.3.2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เพศหญิง อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3) วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ประถมศึกษาปีที่ 6
4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ
5) ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง
6) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
7) สามารถปฏิบัติงานได้ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักในการบริการ
8) มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความอดทน รักความสะอาด

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องวิชาการโรงเรียนอนุบาลเมืองเสลภูมิ

ประกาศรับสมัคร