สำนักงาน พมจ.อ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 744 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามสำนักงาน พมจ.อ่างทอง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ

ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา
(2) มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)
(4) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(5) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(6) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
สำหรับพระภิกษุหรือสามเณร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองไม่ รับสมัครสอบและไม่อาจให้เข้าสอบได้

สมัครและขอใบสมัครได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่วันที่ 9-11 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร