มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สร้างเมื่อ: 10/06/2021 อ่าน: 1,586 ครั้ง
คำแนะนำ ไม่อยากพลาดข่าวสารให้เข้าเว็บบ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลซ้ำกันหลายเว็บ ทำให้ถูกจำกัดการมองเห็นในโลกโซเซียล หรือ Add Line ตามกลุ่มคลิกที่ชื่อกลุ่มที่ต้องการจะเข้า ==> หางานราชการ | งานราชการภาคเหนือ | งานราชการภาคอีสาน | งานราชการกลาง | งานราชการภาคตะวันออก | งานราชการภาคใต้ | งานราชการใต้ตอนบน | งานราชการภาคใต้ตอนล่าง | งานราชการสาธารณสุข | งานราชการกรุงเทพ | งานราชการนนทบุรี-ปทุม | งานราชการเชียงใหม่ | งานราชการเชียงราย | งานราชการนครสวรรค์ | งานราชการลพบุรี | งานราชการขอนแก่น | งานราชการอุบล | งานราชการอุดร | งานราชการโคราช | งานราชการนครปฐม | งานราชการสุราษ | งานราชการนครศรี | งานราชการตรัง | งานราชการสงขลา | งานราชการสมุทรปราการ | งานราชการร้อยเอ็ด-สารคามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ที่ 24/2564 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ (ไม่ผ่าน ก.พ.)

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,020 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
3. มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในด้านงานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน วิจัย ประสานแผน รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและ โครงการต่าง
ๆ ซึ่งเป็นแผนงานของสถาบันอุดมศึกษา
4. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับอื่นที่ ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5. สามารถร่างโต้ตอบหนังสือราชการ เตรียมเรื่อง เตรียมเอกสาร เตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จัดทำรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ ได้
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint และ Internet อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถในการจัดศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปผล
8. มีความสามารถในการติดตามผลการปฏิบัติงานตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติงานตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ
9. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการพูด อ่าน เขียน และติดต่อประสานงานได้ในระดับดี
10. มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
11 สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามได้ที่รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการ
12. หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
13. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
14. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
15. สามารถไปปฏิบัติงานที่พื้นที่โคกสีได้ ทั้งไป – กลับเป็นบางเวลาและเต็มเวลา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกบริหารงานบุคคล อาคารสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น ชั้น 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 150 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร.0-4328-3700 ตั้งแต่วันที่ 14-18 มิถุนายน 2564 ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกชำระค่าธรรมเนียมสอบ จำนวน 100 บาท เมื่อสมัครแล้วจะไม่จ่ายคืนค่าธรรมเนียม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศรับสมัคร